DELTA ต้นทุนวัตถุดิบ-ค่าขนส่งพุ่ง! ฉุดกำไรไตรมาส 3 วูบหนัก 55% 

DELTA ต้นทุนวัตถุดิบ-ค่าขนส่งพุ่ง! ฉุดกำไรไตรมาส 3 วูบหนัก 55%  กด 9 เดือนแรกแตะ 4.6 พันลบ. ลดลง 17% จากปีก่อน


บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยกำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้อยู่ที่จำนวน 4,103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการการขึ้นราคาของวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ชิปเซ็ท จากกำลังการผลิตที่จำกัดของการผลิตแผงวงจรบนแผ่เวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ต้นน้ำ และการหยุดชะงักของการประกอบชิปเซ็ทปลายน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดกัเตอร์ทั่วโลก

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(รวมการวิจัยและพัฒนา) มีจำนวน 2,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 10.8 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรการขนส่งบางส่วนไปทางเครื่องบิน เพราะการขนส่งทางเรือมีขีดจำกัดไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

นอกจากนี้ความเสียหายจากอุทกภัยในเดือนสิงหาคม 2564 คลังสินค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย บริษัทฯได้สำรวจความเสียหายและบันทึกผลขาดทุนจากอุทกภัยจำนวน 393 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย ความเสียหายของสินค้าคงเหลือจำนวน 331 ล้านบาท ความเสียหายของสินทรัพย์ถาวร 19 ล้านบาท และค่าเสียหายอื่น ๆ จำนวน 43 ล้านบาท จำนวนนี้ได้รวมมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของสินทรัพย์ถาวรที่เสียหายและที่ต้องจัดซื้อทดแทน

อย่างไรก็ตามหากสำรวจเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 พบว่า มีจำนวน 7,362 ล้านบาท ลดลง 6,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.0 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 13,882  ล้านบาท เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Back to top button