EP ลุ้นวิ่งคึก! รับทรัพย์ 1.13 หมื่นลบ. หลังปิดดีลขายโรงไฟฟ้า “E-COGEN”

EP ลุ้นวิ่งคึก! รับทรัพย์ 1.13 หมื่นลบ. หลังปิดดีลขายโรงไฟฟ้า “E-COGEN” เตรียมชงผถห.อนุมัติ 17 ธ.ค.นี้


บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีส เทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COKEN”) ที่ถืออยู่รวมจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“LIVBG” หรือ “ผู้ซื้อ”) ในราคาหุ้นละ 491.46 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,914.64 ล้าน บาท โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกู้ให้แก่ FTP จำนวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,334.09 ล้านบาท

ทั้งนี้การจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ E-COGEN มูลค่า 4,914.64 ล้านบาท โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกู้ ให้แก่ FIT จำนวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,334.09 ล้านบาท เมื่อ พิจารณาจากเกณฑ์การได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการได้ คิดเป็น ร้อยละ 111.84 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ไม่มีรายจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติ ดังนั้นจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 111.84 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำ ราชการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงจะต้อง ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การเข้าทำ รายการในครั้งนี้ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย) และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“Discover) เป็นที่ปรึกษาทางการ เงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติให้กำหนดการประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554

อย่างงไรก็ตามจับตาราคาหุ้นวันนี้ (28พ.ย.2564) วิ่งแรงด้านราคาหุ้น EP ปิดวานนี้(27พ.ย.2564)อยู่ที่ระดับ 6.65 บาท บวก 0.15 บาท หรือ 2.31% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 43.32 ล้านบาท    

Back to top button