PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน”

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน จ.สุรินทร์ ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน"


นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ  “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกชุมชน “อยู่ดีมีสุข”

โดยครั้งนี้พีทีจี ได้นำพนักงาน รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมันPTในพื้นที่ และคลังน้ำมัน PT จังหวัดสุรินทร์ มาร่วมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกิจกรรมหลักได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เยาวชนและผู้อาศัยทั้ง 15 ชุมชนนั้น ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้

นายรังสรรค์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้ว่า PTG ได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมานานกว่า 30 ปีบริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ทุกคนในชุมชน “อยู่ดีมีสุข’’ ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นโครงการซีเอสอาร์ที่บริษัทฯได้ให้ความสำคัญ และเป็นหนึ่งในภารกิจ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมที่บริษัทฯเข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลสำโรง จำนวน 8 โรงเรียนเรียน  ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนูฯ, 2.โรงเรียนบ้านสำโรง,3.โรงเรียนบ้านทัพกระบือ,4. โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์,5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง,6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพกระบือ,7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพันธ์,8.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดราษฎร์แจ่มจันทร์

โดยมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 40 ทุนการศึกษา ทั้งนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล และพันธุ์ผักสวนครัวให้ทั้ง 8 โรงเรียนอีกด้วย นอกจากนั้น PTG ยังได้สนับสนุนพัฒนาการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมี “PT ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลสำโรง จำนวน 300 คน พร้อมทีมจักษุแพทย์มาให้ความรู้เรื่องดวงตา เพื่อให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค ในตำบลสำโรง จำนวน 10 ราย

กิจกรรม “PT สร้างปอดให้ชุมชน” ปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักป่า ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น และไม้กินได้ จำนวน 400 ต้น ณ หน้าอบต.โรง กิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้าน พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 3,000 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเก็บรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิต

นอกจากนั้นยังมีโครงการ “PT แยกขยะเปียก ลดขยะโลก” กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน รวมถึงสร้างความรับรู้เรื่องประโยชน์ของการแยกขยะเปียก พร้อมมอบถังขยะเปียกรักษ์โลก จำนวน 50 ใบ ให้กับชุมชน เพื่อเปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม  รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข”

Back to top button