SAWAD ควักอีก 315 ลบ. เข้าซื้อหุ้น “บริหารสินทรัพย์ เอสฯ” ดันสัดส่วนถือ 89%

SAWAD ควักอีก 315 ลบ. เข้าซื้อหุ้น “บริหารสินทรัพย์ เอสฯ” จาก NOBLE จำนวน 15 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนถือ 89%


บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า  บริษัทและ บริษัท โนเบิล เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE  ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจึงบรรลุข้อตกลง ร่วมกันที่จะแก้ไขข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่เคยจัดทำกันไว้

โดยในวันที่ 2 มีนาคม 2565 บริษัทได้ซื้อหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด หรือ SWP จาก NOBLE ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 69 เป็นร้อยละ 89 และได้ชำระเงินค่าซื้อขายหุ้นมูลค่า 315 ล้านบาท ให้ NOBLE เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม)

Back to top button