นิด้าโพล ฟันธง “ชัชชาติ” มาวิน ผู้ว่าฯกทม. ลุ้นผลทางการ

นิด้าโพล ฟันธง “ชัชชาติ” มาวิน ผู้ว่าฯกทม. โดยสำรวจระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค.65 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้งในกทม. ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 2,500 หน่วยตัวอย่าง


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “22 พ.ค. 2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 50.72 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ)

อันดับ 2 ร้อยละ 10.84 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

อันดับ 3 ร้อยละ 10.36 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

อันดับ 4 ร้อยละ 10.28 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ)

อันดับ 6 ร้อยละ 4.08 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 7 ร้อยละ 3.48 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ)

อันดับ 8 ร้อยละ 2.76 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย)

และร้อยละ 0.68 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) นายธเนตร วงษา (อิสระ) นายวรัญชัย โชคชนะ (อิสระ) และนายโฆสิต สุวินิจจิต (อิสระ)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 49.30 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ, อันดับ 2 ร้อยละ 10.84 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์ , อันดับ 3 ร้อยละ 8.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน  และนายสกลธี ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 8.39 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 49.07 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ, อันดับ 2 ร้อยละ 11.63 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์, อันดับ 3 ร้อยละ 10.23 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์ และอันดับ 4 ร้อยละ 9.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 53.69 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ, อันดับ 2 ร้อยละ 11.65 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์, อันดับ 3 ร้อยละ 8.81 ระบุว่าเป็น นายสกลธี และอันดับ 4 ร้อยละ 7.95 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 48.31 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ, อันดับ 2 ร้อยละ 14.19 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ,อันดับ 3 ร้อยละ 10.47 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์ และอันดับ 4 ร้อยละ 8.62 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 52.25 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ, อันดับ 2 ร้อยละ 11.63 ระบุว่าเป็นนายสุชัชวีร์, อันดับ 3 ร้อยละ 10.61 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน และนายวิโรจน์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 5.72 ระบุว่าเป็น นายสกลธี

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 52.86 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ, อันดับ 2 ร้อยละ 12.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน และนายสุชัชวีร์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน, อันดับ 3 ร้อยละ 9.71 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์ และอันดับ 4 ร้อยละ 4.86 ระบุว่าเป็น นายสกลธี

Back to top button