คอหวยลุ้น! คลังชง ครม.เคาะหวยรูปแบบใหม่ 3 หลัก – 6 หลัก

“ประยุทธ์” เป็นประธานการประชุมครม. โดยมีการคาดกันว่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภา โดยมีวาระที่น่าสนใจคือ “ก.คลัง” เตรียมการออกหวยรูปแบบใหม่ 3 หลัก - 6 หลัก


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภา และหลังจากนั้นจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบรัฐบาลรักษาการ โดยก่อนการประชุม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม(Emergency Social Services : ESS Thailand) ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนิทรรศการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ผ่านแอปพลิเคชัน “ThaID”

สำหรับ วาระการประชุม ที่น่าสนใจ กระทรวงการคลัง จะเสนอที่ประชุมพิจารณา การกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 โดยคาดว่า จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นชอบแนวทางการออกผลิตภัณฑ์สลากฯ รูปแบบใหม่ หรือ หวยรูปแบบใหม่ คือ สลากเลข 6 หลัก (L6) และสลากเลข 3 หลัก (N3)

กระทรวงมหาดไทย เสนอการปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ร่างระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ พ.ศ…) และการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

กระทรวงพลังงาน เสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1,กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2565 / 2566,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการเปิดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ การเยียวยาค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรขององค์การเภสัชกรรม, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น เพื่อดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่, สำนักงาน ป.ป.ท. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Back to top button