สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 4 ม.ค.59

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 4 ม.ค.59


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา
VTE โสรัจ  โรจนเบญจกุล ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 4/1/2559 29/12/2558 4,800,000 0.5
CHG สุชาย  เหล่าวีรวัฒน์ ขาย หุ้นสามัญ 4/1/2559 30/12/2558 330,000 2.72
HMPRO วีรพันธ์  อังสุมาลี ขาย หุ้นสามัญ 4/1/2559 29/12/2558 100,000 7
AMATA วิกรม  กรมดิษฐ์ ขาย หุ้นสามัญ 4/1/2559 28/12/2558 35,900 12.2
MTLS บัญญัติ  นิลศิริ ขาย หุ้นสามัญ 4/1/2559 30/12/2558 30,000 21.2
MTLS สุรัตน์  ฉายาวรเดช ขาย หุ้นสามัญ 4/1/2559 30/12/2558 20,000 21.2
PATO ชาญวุฒิ  คุณีย์พันธุ์ ขาย หุ้นสามัญ 4/1/2559 29/12/2558 7,700 10.7
SE-ED วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 3,500 5.3
VTE โสรัจ  โรจนเบญจกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 4/1/2559 29/12/2558 1,000,000 2.66
CCP ประทีป  ทีปกรสุขเกษม ซื้อ หุ้นสามัญ 4/1/2559 30/12/2558 786,800 0.77
TU ธีรพงศ์  จันศิริ ซื้อ หุ้นสามัญ 4/1/2559 4/1/2559 550,000 17.03
BLAND อนันต์  กาญจนพาสน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 4/1/2559 30/12/2558 350,200 1.43
SIRI สุพล  สมบัติวิชาธร ซื้อ หุ้นสามัญ 4/1/2559 29/12/2558 200,000 1.52
NPP สุรพงษ์  เตรียมชาญชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 4/1/2559 28/12/2558 124,400 1.61
RS โสรัตน์  วณิชวรากิจ ซื้อ หุ้นสามัญ 4/1/2559 30/12/2558 100,000 9.84
IHL องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 4/1/2559 30/12/2558 19,500 7

Back to top button