MPIC ประเดิมเครื่องหมาย C

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPIC ได้รับสิทธิ์เป็นบริษัทแรก ที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) คำเตือนระดับสูง “บริษัทนี้มีปัญหา.!!” เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 479.58 ล้านบาท ขณะที่ทุนจดทะเบียน 1,313 ล้านบาท (งบสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2561) หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา


แฉทุกวันทันเกมหุ้น

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPIC ได้รับสิทธิ์เป็นบริษัทแรก ที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) คำเตือนระดับสูง “บริษัทนี้มีปัญหา.!!” เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 479.58 ล้านบาท ขณะที่ทุนจดทะเบียน 1,313 ล้านบาท (งบสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2561) หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา

นั่นทำให้หุ้น MPIC ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (โบรกเกอร์ต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

เหตุที่ทำให้หลักทรัพย์..ที่ต้องขึ้นเครื่องหมาย  “C” ประกอบด้วย…

1) ฐานะการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วหลังหักส่วนต่ำมูลค่าหุ้น

2) หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทประกัน มีคำสั่งที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป บริษัทจดทะเบียนแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงานโดยระงับการดำเนินการบางส่วน หรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั่วคราว อันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

3) ก.ล.ต.สั่งแก้ไขงบการเงิน หรือสั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)

4) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขต โดยบริษัทจดทะเบียนหรือกรรมการหรือผู้บริหาร

5) ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

6) ศาลล้มละลายฯ รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือรับคำฟ้องล้มละลาย

7) เป็น Cash Company (มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด อยู่ในรูปเงินสด/หลักทรัพย์ระยะสั้น)

กลับมาที่หุ้น MPIC เป็นหุ้นที่ผ่านมือชายมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น..ไม่ต่างอะไรกับสมบัติผลัดกันชม โดยเฉพาะช่วงที่เป็นบริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRAF ที่มี “บิ๊ก ส.” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการออกลวดลาย จนโดนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษบุคคลบางราย กรณีสร้างราคาหุ้น TRAF ช่วงปี 2554 หลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นหุ้น MPIC ช่วงปี 2551

ช่วงที่เป็นหุ้น TRAF มีการเปลี่ยนมือระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่แบบผิดสังเกตอยู่หลายครั้ง จนถูกเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดของ ก.ล.ต. และเฝ้าระวังจากตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะ ๆ โดยมี “บิ๊ก ส.” อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำ..! สุดท้ายตกมาอยู่ในมือของ “วิชา พูลวรลักษณ์” เจ้าพ่อโรงหนัง ในนามบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR

พร้อมเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRAF มาเป็นบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPIC ตั้งแต่ 21 พ.ค. 2551 เป็นต้นมา..!!

ย้อนหลังช่วง 4 ปีที่ผ่านมา หุ้น MPIC ไม่เคยได้สัมผัสกำไรเลย..มีแต่ขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด เฉลี่ย 100-180 ล้านบาท จึงไม่แปลกใจเลยว่า..ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เป็นตัวแรก

แต่เชื่อว่ายังมี “หุ้นงบเทา” คงตบเท้าถูกตีตราเครื่องหมาย C อีกหลายตัวอย่างแน่นอน..!??

…อิ อิ อิ…

…………………………………………….

 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPIC

 (หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
ปี 2557
31/12/2557
ปี 2558
31/12/2558
ปี 2559
31/12/2559
ปี 2560
31/12/2560
ไตรมาส 1/61
31/03/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,212.54 960.31 959.34 683.44 684.50
หนี้สินรวม 335.56 183.67 266.59 154.01 159.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น 884.75 787.37 705.00 549.34 545.32
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,299.80 1,300.12 1,300.12 1,300.12 1,300.12
รายได้รวม 857.01 550.32 496.09 365.68 43.60
กำไรสุทธิ -183.26 -100.10 -82.98 -155.63 -4.04
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.21 -0.08 -0.06 -0.12

………………………………………………..

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

Back to top button