เจาะหุ้นเล็กโชว์กำไร Q1 โตเกิน 1 เท่าตัว!

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ทำการสำรวจงบการเงินบจ.ใน mai ประจำไตรมาสแรกพบว่ามี 16 บริษัทที่สามารถทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกิน 100% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน


หนังสือพิมพ์ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ทำการสำรวจงบการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประจำงวดไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 หลังจากประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการสำรวจพบว่ามีบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถทำกำไรสุทธิก้าวกระโดด (เพิ่มขึ้นเกิน 100%) เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ อาทิ BIZ, KWM, KK, TVT, SONIC, SK, ZIGA, SUN, LEO, SALEE, SPVI, KUN, UEC, XO, MOONG และ ADB

ในส่วนของรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถโชว์กำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดด อย่างเช่น บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 81.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 435.07% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 15.28 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการทำอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น จึงส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด) เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ทำให้บริษัทมีการรับรู้กำไรจากบริษัทจำนวน 1.89 ล้านบาท ตามสัดส่วนที่บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวที่ร้อยละ 65

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 25.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 406.78% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4.94 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มมากขึ้น ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง และค่าใช้จ่ายบริหารที่ลดน้อยลง

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ KK รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 7.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323.17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.80 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค้าปลีก และการลดลงของต้นทุนทางการเงิน

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 5.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.33% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.46 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากส่วนงานขายลิขสิทธิ์รายการที่บริษัทถืออยู่ไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ต้นทุนขายรวมลดลงซึ่งเป็นไปตามมูลค่ารวมของรายได้จากงานรับจ้างผลิตรายการและละครลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เนื่องจากการลดจำนวนพนักงานและมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมและพักการนำเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 40.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 206.18% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 13.31 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการให้บริการขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารให้สามารถรองรับการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าเดิมและยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่อีกด้วย ประกอบกับรายได้จากการให้บริการขนส่งทางบกเพิ่มขึ้น เป็นผลจากจำนวนเที่ยวของรถขนส่งที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการให้บริการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากค่าระวางทางอากาศที่ปรับตัวสูงขึ้น และการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) หรือ SK รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 5.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200.10% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.97 ล้านบาท เป็นผลจากมียอดขายเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการประมูลงานได้ในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 และการได้รับการยืนยันคำสั่งขายจากลูกค้ารายใหญ่

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 30.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.37% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 10.16 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทสามารถจัดการบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจากการเปิดใช้โรงงานใหม่ ส่งผลทำให้ต้นทุนผลิตสินค้าต่อหน่วยลดลง และทางด้านรายได้อื่นเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายเศษวัสดุ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 30.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.82% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 10.44 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังได้มีการเพิ่มสัดส่วนการขายในกลุ่มสินค้าพร้อมทานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงจากกำลังการผลิตที่สูงขึ้น การนำวัตถุดิบเข้าสายการผลิตได้สม่ำเสมอ อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารควบคุมได้ดี และการใช้เครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

ส่วนบริษัทที่เหลือสามารถทำกำไรสุทธิเติบโตเกิน 100% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน (ดูจากตารางประกอบ)

ถือว่าบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ดีในไตรมาส 1/2564 ก็ต้องยอมรับว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจได้ดีแม้ว่าจะยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กดดันอยู่ก็ตาม!!!

Back to top button