DITTO รับเต็มไฟล์ดิจิทัล

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ได้ผ่านมติจากที่ประชุมสภา


ช่วงวันสุดท้ายของปลายสัปดาห์ก่อน (27 ก.ค.) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. … ได้ผ่านมติจากที่ประชุมสภา เห็นชอบ 384 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยเนื้อหาหลักอยู่ตรงที่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการยื่นคำร้อง คำขอ คำอนุญาต คำอนุมัติ การจ่ายเงิน การจ่ายค่าธรรมเนียม ระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและส่งเอกสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเอง เป็นต้น

สำหรับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานราชการ ภายหลังการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะต้องมีระบบดิจิทัลที่รองรับการใช้งานและเก็บข้อมูลของหน่วยงานราชการนั้น ๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ระบบซอฟท์แวร์ที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับงาน อาทิ หน่วยงานสังกัดมหาดไทย, หน่วยงานสาธารณสุข, ขนส่ง, กรมตำรวจ ฯลฯ

จากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงหน่วยงานย่อยของราชการ จะลดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นกระดาษลง เนื่องจากมีต้นทุนในการเก็บรักษาสูง ทั้งในเรื่องของห้อง หรืออาคารที่ใช้ในการเก็บรักษา ความปลอดภัยเรื่องการสูญหาย และง่ายต่อการค้นหามาใช้งาน

โดยจะเปลี่ยนมาใช้ในรูปของดิจิทัลแฟ้มหรือไฟล์ แม้แต่การออกจดหมายเวียน จดหมายเชิญประชุม ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ

ทั้งนี้ จะต้องมีระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ และเป็นข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานนั้น ๆ โดยไม่ใช่กูเกิล

เบื้องต้นมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูลลงแผ่นกระดาษเป็นไฟล์ดิจิทัล ของหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งประเทศ ภายใต้พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่นี้ ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

สำหรับหุ้นที่ได้รับประโยชน์สำหรับการผ่าน พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ ช่วงวันสุดท้ายของปลายสัปดาห์ก่อน (27 ก.ค.) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ……อิ อิ อิ…คือ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO

เนื่องจากเป็นบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ที่เป็นดิจิทัลไฟล์มากที่สุด

โดยมีมาร์เก็ตแชร์และสัดส่วนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเป็นดิจิทัลไฟล์ที่ดีลตรงกับหน่วยงานรัฐมาโดยตลอด อาทิ ศาล และหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

ปัจจุบันทาง DITTO มีระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล

ที่หลากหลายรูปแบบให้หน่วยงานราชการและเอกชน

เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการทุกรูปแบบ

ดูจากเนื้อในและใจความพ.ร.บ.ฉบับที่ว่าแล้ว ทำให้ DITTO ดูมีโอกาสสูงกว่าใครเพื่อน..!

แต่ว่าจะรับเต็ม ๆ เนื้อ ๆ มากน้อยแค่ไหน ประเดี๋ยวคงได้รู้กัน..!??

…อิ อิ อิ…

Back to top button