BBL สินเชื่อเติบโตดี รายได้ดอกเบี้ยแกร่ง

BBL มีกำไรสุทธิไตรมาส 3/2565 ที่ 7,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 6,909 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 10.0% จากไตรมาสก่อน


คุณค่าบริษัท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL มีกำไรสุทธิไตรมาส 3/2565 ที่ 7,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 6,909 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 10.0% จากไตรมาสก่อนที่ 6,961 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 BBL มีกำไรสุทธิ 21,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากงวด 9 เดือนปี 2564 ที่ 20,189 ล้านบาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ส่วนใหญ่จากยอดเงินให้สินเชื่อที่ขยายตัว รวมทั้งอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง

BBL มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 3/2565 ที่ 26,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 28% จากไตรมาส 3/2564 สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 BBL มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 71,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.7% จากงวด 9 เดือนปี 2564

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) เพิ่มขึ้นเป็น 2.49% ไตรมาส 3/2565 จาก 2.24% ไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 2.28% จากงวด 9 เดือนปี 2564 ที่ 2.10% สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยไตรมาส 3/2565 ของ BBL อยู่ที่ 10,211 ล้านบาท ลดลง 4.3% จากไตรมาส 2 ที่ 10,666 ล้านบาท

สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยงวด 9 เดือน ปี 2565 อยู่ที่ 30,240 ล้านบาท ลดลง 21.8% จากงวด 9 เดือน ปี 2564 ที่ 38,687 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการตีมูลค่าเงินลงทุนผ่านงบกำไรขาดทุนลดลง ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงจากธุรกิจหลักทรัพย์

ขณะที่ รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อและบริการการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 17,006 ล้านบาท ลดลง 2.5% จากไตรมาส 2/2565 แต่สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 อยู่ที่ 49,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% จากงวด 9 เดือน ปี 2564 ที่ 47,930 ล้านบาท ทั้งนี้ไตรมาส 3 ปี 2565 BBL ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 9,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.4% จากไตรมาส 2 ปี 2565 สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 BBL ตั้งสำรอง 24,733 ล้านบาท ลดลง 4.9% จากงวด 9 เดือน ปี 2564 โดยธนาคารยังยึดหลักความระมัดระวังในการตั้งสำรอง โดยพิจารณาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยระยะข้างหน้า สำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ที่ 3.5% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงสิ้นไตรมาส 2/2565 ที่ 3.4% และช่วงสิ้นปี 2564 ที่ 3.2% จากการที่ BBL ตั้งสำรองด้วยความระมัดระวังและรอบคอบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้ (NPL Coverage Ratio) อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 240.1%

บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า สภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นทำให้ต้นทุนการออก Bond กับใช้สินเชื่อธนาคารไม่แตกต่างมาก จึงคาดหมายการเบิกใช้สินเชื่อของลูกค้ารายใหญ่มากขึ้น บวกต่อ BBL ที่มีโครงสร้างสินเชื่อรายใหญ่สูงสุดในกลุ่มฯ สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันหุ้น BBL ซื้อขายกันที่ P/E 9.93 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย P/E กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ 10.06 เท่า ส่วนค่า P/BV ของหุ้น BBL อยู่ที่ 0.55 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ 0.82 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 410,824,402 หุ้น 21.52%
 2. สำนักงานประกันสังคม 75,559,600 หุ้น 3.96%
 3. บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด 48,330,900 หุ้น 2.53%
 4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 42,429,700 หุ้น 2.22%
 5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 37,251,089 หุ้น 1.95%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
 2. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
 3. นายพรเทพ พรประภา กรรมการ
 4. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการ
 5. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ
 6. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการ
 7. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการ
 8. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการ
 9. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ
 10. นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ กรรมการ
 11. นายชอง โท กรรมการ
 12. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการ
 13. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการ
 14. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 15. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 16. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ
 17. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 18. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ
 19. น.ส.พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ

Back to top button