บอร์ด PAE ไฟเขียวเข้าฟื้นฟูกิจการ หวังแก้เหตุเพิกถอน

บอร์ด PAE ไฟเขียวยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง หวังแก้ไขเหตุเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มั่นใจดำเนินการทันตามกำหนด

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60 มีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นคดีใหม่เพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

โดยการยื่นคำร้องครั้งนี้ บริษัทในฐานะลูกหนี้จะเป็นผู้ร้องด้วยตนเองจะได้นำเสนอข้อมูลให้ศาลทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนว่าบริษัทอยู่ในสภาวะที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องฟื้นฟูกิจการตามพ.ร.บ.ล้มละลาย รวมทั้งตกอยู่ในบังคับต้องทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงถือเอาแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางในการแก้ไขเหตุเพิกถอนต่อไปเพราะบริษัทไม่มีหนทางอื่นใดที่จะฟื้นฟูกิจการได้ ทั้งนี้จะถือเอาแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในอนาคตเป็นแผนในการแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วย โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันภายในระยะเวลาที่ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลล้มละลายกลางอย่างไรแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทันที

 

อนึ่งก่อนหน้านี้ ตลท.สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของ PAE ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของ PAE เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559

โดยได้กำหนดให้ PAE แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลือกว่าบริษัทจะทำแผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเสนอผู้ถือหุ้น หรือจะฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ PAE ได้แจ้งว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเลือกให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติล้มละลาย

 

 

คำค้น