ตลท.สั่ง POLAR แจงผลประชุมวิสามัญ-ตั้งบอร์ดใหม่ 15 รายภายใน 19 ก.ค.

ตลท.สั่ง POLAR แจงผลประชุมวิสามัญ-ตั้งบอร์ดใหม่ 15 รายภายใน 19 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.สั่งให้ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR ชี้แจงกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.มหาชน เมื่อวันทวันที่ 16 ก.ค.60

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏข้อมูลว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นของ POLAR ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 ก.ค.60 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 15 คน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยกฎหมายให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม

ดังนั้น POLAR จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อ ตลท.โดยไม่ชักช้า เนื่องจาก POLAR ยังไม่ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตลท.จึงขอให้ POLAR ชี้แจงข้อมูลโดยเผยแพร่ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯภายในวันที่ 19 ก.ค.60 ดังนี้

สาระสำคัญและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวทางและกรอบเวลาดำเนินการของบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

สรุปจำนวนและรายชื่อคณะกรรมการบริษัทก่อนและหลังการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คำค้น