TTA ดึงมือดีนั่ง “ซีเอฟโอ” ย้ำเป้าดันธุรกิจเทียบชั้นโกลบอล

TTA ดึงมือดีนั่ง "ซีเอฟโอ" ย้ำเป้าดันธุรกิจเทียบชั้นโกลบอล

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใน 2 ตำแหน่งสำคัญ คือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Group CFO) และร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และนายซิกมันด์ สตรอม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเดินเรือและขนส่ง

ทั้งนี้ การคัดสรรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมกับทีมบริหารเดิมของ TTA นั้น จะสะท้อนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจได้ว่า TTA ยังคงดำเนินธุรกิจในเชิงรุก เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และพยายามทำให้ TTA เป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในการคำนวณดัชนี SET 50

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นแสวงหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มีความสม่ำเสมอของการรับรู้รายได้ เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

คำค้น