SPPT ตัดขายบริษัทย่อยให้ “ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์” ผู้บริหาร มูลค่ารวมหนี้ 12 ลบ.

SPPT ขายหุ้นทั้งหมด 99.99% ใน "บ.ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์" หรือ SPEE ให้ "ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์" ผู้บริหารของบริษัท ราคารวมภาระใช้คืนหนี้ 12 ลบ.

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SPPT ปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวานนี้ (25 ธ.ค.) อนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (SPEE) สัดส่วน 99.99% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ SPEE ให้แก่ผู้ซื้อในราคา 500,000 บาท โดยมีข้อตกลงให้ผู้ซื้อจัดการให้ SPEE ชำระคืนภาระหนี้เงินกู้ยืมที่ SPEE ค้างชำระแก่บริษัท จำนวน 11.5 ล้านบาท คิดเป็นราคาค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท

ทั้งนี้ การอนุมัติขายหุ้น SPEE เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่อนุมัติหลักการให้บริษัท ขายหุ้นทั้งหมดใน SPEE ให้แก่นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยมีข้อตกลงให้ผู้ซื้อจัดการให้ SPEE ชำระคืนภาระหนี้เงินกู้ยืมที่ SPEE ค้างชำระแก่บริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดอื่นๆ

สำหรับ SPEE ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยรับจ้างบริหารและนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ซึ่งการขายหุ้นครั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากในปัจจุบัน SPEE ได้หยุดการดำเนินธุรกิจทำให้ไม่มีรายได้ มีแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ

โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.60 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 19.52 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 23.52 ล้านบาท หากบริษัทไม่ขายหุ้นออกไปจะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท ที่จะต้องแบกรับผลขาดทุนของ SPEE เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์จะเสื่อมสภาพลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายในอนาคต

นอกจากนั้น ทรัพย์สินที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตั้งอยู่บนที่ดินของเทศบาลหัวหิน ซึ่งตามกฎหมายเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงอาจจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานราชการดังกล่าวหรืออาจจะต้องรื้อถอนออกด้วย

คำค้น