HARN สดใสต่อเนื่อง

นักวิเคราะห์ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อ HARN ว่าในปี 2561 มีแรงหนุนจากแผนเพิ่มสินค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ 3D Printing เช่น งานพิมพ์อวัยวะเทียม, งานระบบ TelePrint (ระบบติดตาม บริการหลังการขายให้กับลูกค้า) และ Orthodontics 3D Printing (เครื่องพิมพ์ดัดฟันแบบใสเพื่อทดแทนเหล็กดัดฟันแบบเดิม)

คุณค่าบริษัท                                           

นักวิเคราะห์ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HARN ว่าในปี 2561 มีแรงหนุนจากแผนเพิ่มสินค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ 3D Printing เช่น งานพิมพ์อวัยวะเทียม, งานระบบ TelePrint (ระบบติดตาม บริการหลังการขายให้กับลูกค้า) และ Orthodontics 3D Printing (เครื่องพิมพ์ดัดฟันแบบใสเพื่อทดแทนเหล็กดัดฟันแบบเดิม)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนของภาครัฐทั้ง EEC, โครงการรถไฟฟ้า และโครงการขยายสนามบิน

ที่สำคัญ มีการคาดว่าในปี 2561 HARN จะมีกำไรสุทธิ 145 ล้านบาท เติบโต 11.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ส่วนผลการดำเนินงานงวดงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,300.70 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 662.72 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 129.68 ล้านบาท หรือ 0.22 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 40.53 ล้านบาท หรือ 0.11 บาทต่อหุ้น สาเหตุจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด (EBT) ของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย รวมทั้งรายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ, ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นตัวแปรในการตัดสินใจลงทุนพบว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทยังดูดีอยู่ เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 828.75 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนแค่ 197.77 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 4.20 เท่า แสดงว่า สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังมีมากพอสมควร

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 242.67 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีมากถึง 1,214.68 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.20 เท่า แสดงว่า ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในขณะที่นักวิเคราะห์ บล.เออีซี ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 4.70 บาท เพื่อสะท้อนแนวโน้มกำไรปีนี้จะโตอย่างสดใส จากกลยุทธ์การเพิ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ และโครงการลงทุนของภาครัฐ และล่าสุดประกาศเงินปันผลจ่ายจากกำไรปี 2560 ที่ 0.14 บาท/หุ้น คิดเป็น Div.Yield 4.3% (XD 9 มี.ค. และจ่ายปันผล 25 พ.ค.นี้)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายวิรัฐ สุขชัย 86,905,308 หุ้น 14.87%
  2. NICE NOBLE LIMITED 73,316,475 หุ้น 12.54%
  3. นายเจน ชาญณรงค์ 66,484,220 หุ้น 11.37%
  4. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 63,845,441 หุ้น 10.92%
  5. น.ส.นพพร ชาญณรงค์ 28,803,144 หุ้น 4.93%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท
  2. นายถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ
  3. นายถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร
  5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ