บอร์ด CHUO ไฟเขียวขาย “RO” 20 ล้านหุ้น ระดมทุนเสริมศักยภาพธุรกิจโตแกร่ง

CHUO ไฟเขียวขาย “RO” จำนวน 20 ล้านหุ้น สัดส่วน 10.1:1 ในราคา 0.40 บ./หุ้น หวังนำเงินชำระหนี้กู้ยืม-เสริมศักยภาพธุรกิจโตแกร่ง เปิดจองซื้อ 20-24 ส.ค.นี้

บริษัท ชูโอเซ็นโกะ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CHUO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวานนี้ (11 ก.ค.61) พิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,249,827 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราส่วนการจัดสรร 10.1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย 0.40 บาท/หุ้น จำนวนไม่เกิน 20,049,334 หุ้น จำนวนเงินเพิ่มทุนกรณีที่มีการจองซื้อตามสิทธิ ครบกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Record Date) 1 สิงหาคม 2561 วันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและค่าหุ้นเพิ่มทุน 20-24 สิงหาคม 2561

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนในการชำระคืนเงินกู้แก่เจ้าหนี้รายต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในระยะยาวและแผนการเพิ่มทุนครั้งนี้จะเพียงพอกับแผนการใช้เงินดังกล่าว

คำค้น