WP จ้าง TAKUNI สร้างคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกงเฟส 3 มูลค่าเฉียด 500 ลบ.

WP จ้าง TAKUNI สร้างคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกงเฟส 3 มูลค่าเฉียด 500 ลบ.

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP  เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI ให้ก่อสร้างคลังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกง เฟส 3 มูลค่า 484.95 ล้านบาท โดยจะเป็นการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวความจุประมาณ 6 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และขนาด 1 ล้านลิตร จำนวน 1 ถัง พร้อมระบบรับ-จ่ายก๊าซ และความปลอดภัย ระยะเวลาดำเนินการ 21 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเริ่มงาน

คำค้น