บลจ.กรุงศรี คัดกองทุนเด่นเปิดเป็น LTF-RMF 5 กองทุนใหม่

บลจ.กรุงศรี คัดกองทุนเด่นเปิดเป็น LTF-RMF 5 กองทุนใหม่

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี  เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีถือเป็นช่วงที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนสำหรับการวางแผนเกษียณควบคู่กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในรูปแบบของการลงทุนผ่านกองทุน LTF – RMF  บริษัทจึงเปิดเสนอขายกองทุนใหม่พร้อมกัน 5 กองทุน โดยคัดสรรกองทุนรวมที่มีนโยบายและผลการดำเนินงานที่โดดเด่นมาจัดตั้งเป็นกองทุน LTF-RMF  เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่  12-21 พ.ย.61 โดยกองทุน LTF – RMF ใหม่ที่เปิดเสนอขายทั้ง 5 กองทุนประกอบด้วย

1.) กองทุน KFLTFDNM-D / กองทุน KFDNMRMF มีนโนบายลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า65% ของ NAV สำหรับ KFLTFDNM-D และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% สำหรับ KFDNMRMF ทั้งนี้ KFLTFDNM-D มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  / ระดับความเสี่ยง 6 : เสี่ยงสูง

2.) กองทุน KFAFIXRMF  มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้สูงถึง 79% ของ NAV   ระดับความเสี่ยง 4 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ  และป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

3.) กองทุน KFGOODRMF  มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศขั้นต่ำ 50% ลงทุนในหุ้น  กองทุนรวมอสังหาฯ รีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้วยสัดส่วน 0-50%   ระดับความเสี่ยง 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

4.) กองทุน KFINDIARMF มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก First State Indian Subcontinent Fund (Class III USD) โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV   ระดับความเสี่ยง 6 : เสี่ยงสูง   และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

5.) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D) และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ(KFDNMRMF) ใช้กลยุทธ์การลงทุนโมเดลเดียวกับกองทุน KFDYNAMIC ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.กรุงศรี ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในวงกว้าง และได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก Morningstar Thailand Fund Awards 2018

กองทุน KFDYNAMIC สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 21.06%  ขณะที่ดัชนีชี้วัดที่ 11.34%  ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 11.04%  ดัชนีชี้วัดที่ 6.12%  ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 15.69%  ดัชนีชี้วัดที่ 12.05%  และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 10.03% ดัชนีชี้วัดที่ 7.06%

ทั้งนี้  กองทุน KFLTFDNM-D และกองทุน KFDNMRMF มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้น 15-20 บริษัทที่คัดสรรแล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดีและมีโอกาสเติบโตสูง โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นหุ้นประเภทใด สามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นปันผลหุ้นเติบโตสูง หุ้นขนาดกลาง-เล็ก

ส่วนของกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF) ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกสามารถลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้สูงถึง 79%ของ NAV  กองทุนมีความยืดหยุ่นสูงผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

สำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF) เป็นกองทุนที่ต่อยอดมาจากกองทุน KFGOOD ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นกัน  ทั้งนี้ กองทุน KFGOODRMF มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น, Property fund, REITs และ Infrastructure fund สูงสุดไม่เกิน 50% และไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดของหุ้นและประเภทหุ้นที่จะลงทุน  มีการปรับสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่นโดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนรวมที่ดี  ทั้งนี้ในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นได้สูงถึง 50%  หรือในช่วงที่ตลาดผันผวนก็สามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ได้ตั้งแต่ 50-100% และยังสามารถกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศได้อีกด้วย”

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มทางเลือกในการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศกับกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF) เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากศักยภาพในการเติบโตของตลาดหุ้นอินเดีย  ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการปฎิรูปของภาครัฐ  กองทุน KFINDIARMF มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก First State Indian Subcontinent Fund เน้นลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีระดับราคาที่น่าสนใจ  โดยให้น้ำหนักการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการอุปโภคบริโภค กลุ่มธนาคารชั้นนำ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตจากภาคการส่งออก เป็นต้น  ทั้งนี้ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน