BDMS ล้างพอร์ต RAM จ่อบุ๊กรายได้ขายหุ้น 1.28 หมื่นล้านไตรมาสแรก!

BDMS ล้างพอร์ต RAM จ่อบุ๊กรายได้ขายหุ้น 1.28 หมื่นล้านไตรมาสแรก!

บริษัท กรุงเทพดุสิตรเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคระกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคาม 2562  ได้มติอนุมัติให้บริษัทขายเงินลงทุในหุ้นสามัญบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 4,588,424 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.24%  ของจำนวนหุ้นที่ออและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ RAM ในราคาหุ้น 2,800 บาท คิดเป็นเงิน 12,847.59 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนจำนวน 4 ราย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.Cypress Consolidated Healthcare Pte.,Ltd จำนวน 2,400,000 หุ้น

2.บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด  จำนวน 988,424 หุ้น

3.บริษัท สินแพทย์ จำกัด  จำนวน 700,000 หุ้น

4.บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) จำกัด จำนวน 500,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ซื้อทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยในวันที่ 11 ม.ค. 2562 บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อแต่ละรายคนละฉบับ และคาดว่าการทำรายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โดยสัดส่วนการถือหุ้นก่อนทำรายการ 38.24% ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ RAM ขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นหลังการทำรายการ 0% ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ RAM

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันแรก ณ วันที่ 02/11/2561 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 4,588,424 38.24
2. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 1,265,299 10.54
3. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด 862,300 7.19
4. นายพิชญ สมบูรณสิน 303,302 2.53
5. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 239,472 2.00

อย่างไรก็ตามคาดว่า BDMS จะสามารถบันทึกรายได้พิเศษดังกล่าวได้ภายในไตรมาส1/2562

คำค้น