CIMBT ตั้ง”อดิศร เสริมชัยวงศ์” นั่งรักษาการ “เอ็มดี-ซีอีโอ” ช่วง 1-31 พ.ค.62

CIMBT ตั้ง"อดิศร เสริมชัยวงศ์" นั่งรักษาการ “เอ็มดี-ซีอีโอ” ช่วง 1-31 พ.ค.62

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Deputy CEO) ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย และรับหน้าที่ดูแลโครงการ Fast Forward ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ไม่รวมถึงตำแหน่งกรรมการ) แทนนายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด

ในระหว่างที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาพักเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของธนาคารต่อไป

 

 

คำค้น