GL รายงานงบฯไตรมาส 1/62 ขยับขึ้นเล็กน้อยมาที่ 107.60 ลบ. จากปีก่อน 104.82 ลบ.

GL รายงานงบฯไตรมาส 1/62 ขยับขึ้นเล็กน้อยมาที่ 107.60 ลบ. จากปีก่อน 104.82 ลบ.

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 สิ้นสุด 31 มี.ค.62 ดังนี้

ทั้งนี้ ผลประกอบการในไตรมาสดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก รายได้อื่นในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 23.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.32 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 11.61 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยอื่นๆจำนวน 6.68 ล้านบาทและการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 3.53 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรายย่อยในงบการเงินรวมเป็น 42.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.68 ล้านบาท จากปี ก่อนทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED โดยบริษัทย่อยในประเทศพม่าได้บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรายย่อยในปีนี้จำนวน 33.98 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 8.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.38) สะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของฐานลูกค้าสินเชื่อรายย่อย

อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อในงบการเงินรวมเป็น 479.85 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจำนวน 41.62 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.98 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารในงบการเงินรวมมีจำนวน 294.66 ล้านบาท ลดลง 44.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 25.84 ล้านบาท การลดลงของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีความของบริษัทจำนวน 7.48 ล้านบาท และการลดลงของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 6.15 ล้านบาท

 

คำค้น