CHUO ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 8 แสนบาท ยุติข้อพิพาท “บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่งฯ”

CHUO ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 8 แสนบาท ยุติข้อพิพาท "บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่งฯ" คดีผิดสัญญาเช่ารถยนต์

บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CHUO ระบุว่า ตามที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทในข้อหา เช่า โอนสิทธิ และเรียกค่าเสียหาย ตามสัญญาเช่ารถยนต์ โดยระบุว่าบริษัทผิดสัญญาและขอเรียกร้องค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,267,509.06 บาท ซึ่งโจทก์ถือเอาเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีนี้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

โดยเมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 ถึงกำหนดนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ โดยทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอให้บริษัทชำระเงินจำนวน 845,000 บาท ตามมติของกรรมการโจทก์ และโจทก์ได้ยื่นขอให้เลื่อนการพิจารณาคดีไปเพื่อให้บริษัท ดำเนินการชำระหนี้ตามจำนวนดังกล่าว โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนวันสืบพยานโจทก์ตามคำร้องของโจทก์ และเห็นควรกำหนดวันสืบพยานใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ขณะที่ต่อมาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้ดำเนินการชำระเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 845,000 บาทให้แก่โจทก์ และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โจทก์ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำค้น