RML ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ. ดอกเบี้ย 5.5% ขายรายใหญ่-สถาบัน ระดมทุนซื้อที่ดิน-เงินหมุนเวียน

RML ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ. อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.5% ขายรายใหญ่-สถาบัน 15-17 ก.ค.นี้ ระดมทุนซื้อที่ดิน ซื้อทรัพย์สิน ชำระหนี้-เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค.62 โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อการซื้อที่ดิน ซื้อทรัพย์สิน และชำระหนี้ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 62 และอีก 5 ปี ข้างหน้าบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ส์และซุปเปอร์ลักชั่วรี่ส์ มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครชั้นใน (CBD) รวมทั้งมีการลงทุนในโครงการอาคารสำนักงานเกรดเอเพื่อให้เช่า โครงการโรงแรม และร้านอาหารเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดเตรียมไว้สำหรับการซื้อที่ดินเมื่อมีโอกาศที่เหมาะสม รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

อนึ่ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.61

คำค้น