โชรส์เบอรี กรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล เดือนส.ค. ปีการศึกษา 63

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาลเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ มุ่งพัฒนาทักษะที่โดดเด่นด้านการเรียนการสอนระดับโลก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพทั้ง ๒ แห่ง ซิตี้แคมปัส และ ริเวอร์ไซต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรของประเทศสหราชอาณาจักร ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า ๔๖๐ ปี ทำให้โรงเรียนเป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับนานาชาติในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖

การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนั้นครูผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้

ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยได้แล้วที่นี่ : http://bit.ly/2Jk9gf1

#EarlyYearsEducationBangkok #InternationalEducation