FPI ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืนควักเงิน 103 ลบ. เก็บ 40 ล้านหุ้น

FPI ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน ควักเงิน 103 ลบ. คว้า 40 ล้านหุ้น

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ FPI เปิดเผยว่า บริษัทสิ้นสุดการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินแล้ว โดยซื้อหุ้นคืนครบตามจำนวนที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ทั้งสิ้น 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.64% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 102.98 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ซื้อหุ้นคืนจะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี และในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ให้ดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่าย

คำค้น