SCBLIFE ขยายเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ช่วยลูกค้าประสบอุทกภัย

SCBLIFE ผ่อนผันกรมธรรม์ขยายเวลาชำระเบี้ยฯ ช่วยลูกค้าประสบอุทกภัย

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ระบุว่า บริษัทมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ฉุกเฉินกรณีอุทกภัยจากอิทธิพลพายุ โซนร้อนโพดุล หรือพายุโซนร้อนคาจิกิ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ที่มีภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน หรือสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งครอบคลุมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว 32 จังหวัด

ทั้งนี้ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ จะต้องเป็นผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 29  กรกฎาคม  2562 ถึงวันที่ 30  กันยายน 2562 ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษและความช่วยเหลือด้านกรมธรรม์จากบริษัทฯ ดังนี้

  1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยจาก 31 วัน เป็น 91 วัน โดยกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยเนื่องจากการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า
  2. หากกรมธรรม์ไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลังครบ 91 วัน และกรมธรรม์เป็นขาดผลบังคับหรือเปลี่ยนสถานะไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดที่ขาดชำระดังกล่าวโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์
  3. ในกรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan – APL) จะได้รับสิทธิยกเว้นการชำระดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้าภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดชำระ ถึงวันที่ชำระเงิน
  4. อนุโลมไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่กรณีสูญหายหรือชำรุด

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด โดยลูกค้าผู้ถือกรรมธรรม์ของ SCBLIFE ที่ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ หรือ กรณีที่มีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 1315  ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)

คำค้น