KBANK ตั้ง “ขัตติยา อินทรวิชัย” นั่ง CEO แทน “บัณฑูร ลำซ่ำ” หลังครบกำหนดสัญญา

KBANK ตั้ง "ขัตติยา อินทรวิชัย" นั่ง CEO แทน "บัณฑูร ลำซ่ำ" หลังครบกำหนดสัญญา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562 มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้แต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร สืบแทนนายบัณฑูร ล่ำซ่ำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการฯ ยังแต่งตั้งให้นายบัณฑูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว

คำค้น