EA ออก “Green Bond” มูลค่า 3 พันลบ. อายุ 7 ปี ดบ. 2.74% ระดมทุนลุยโครงการหนุมาน

EA ออก "Green Bond" มูลค่า 3 พันลบ. อายุ 7 ปี ดบ. 2.74% ระดมทุนลุยโครงการหนุมาน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มูลค่า 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.744 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้ของบริษัทเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)

ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 15 ต.ค.62 โดยธนาคารกสิกรไทย และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม (Refinance) และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการหนุมาน จังหวัดชัยภูมิ โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ตามความเหมาะสมในการบริหารเงิน ภาย 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้

อนึ่ง ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานสะอาด การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การขนส่ง และอาคารสีเขียว เป็นต้น

คำค้น