ตลท.ประกาศชื่อ 98 หุ้นยั่งยืนปี 62 “กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร” ติดโผมากสุด 19 บริษัท

ตลท.ประกาศชื่อ 98 หุ้นยั่งยืนปี 62 "กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร" ติดโผมากสุด 19 บริษัท

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับภารกิจการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การส่งเสริมให้ บจ.ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ไปจนถึงการจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 สำหรับปีนี้มี บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 บจ. ในปี 2558 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานด้าน ESG ในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนเพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้าน ESG รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)” นายภากรกล่าว

โดย บจ. ที่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมากที่สุด คือ 19 บริษัท รองลงมาเป็น บจ. ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และบริการกลุ่มละ 15 บริษัท นอกจากนี้ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนใหม่ในปีนี้มาจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้ง 98 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11,314,328 ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม

ทั้งนี้รายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมายการนำนโยบายไปปฏิบัติการวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลโดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี

รายชื่อ Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2562

ชื่อย่อ
(Symbol)
Company Name ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม
(Industry Group)
AAV ASIA AVIATION PCL บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) Services
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PCL บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Technology
AGE ASIA GREEN ENERGY PCL บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) Resources
AKP AKKHIE PRAKARN PCL บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) Services
AMATA AMATA CORPORATION PCL บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) Property & Construction
AOT AIRPORTS OF THAILAND PCL บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) Services
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Resources
BANPU BANPU PCL บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) Resources
BAY BANK OF AYUDHYA PCL ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Financials
BBL BANGKOK BANK PCL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Financials
BCP BANGCHAK CORPORATION PCL บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Resources
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Services
BGRIM B.GRIMM POWER PCL บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) Resources
BPP BANPU POWER PCL บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) Resources
BTS BTS GROUP HOLDINGS PCL บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) Services
BWG BETTER WORLD GREEN PCL บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) Services
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PCL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) Services
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PCL บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
CHO CHO THAVEE PCL บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) Industrials
COLOR SALEE COLOUR PCL บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) Industrials
CPALL CP ALL PCL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) Services
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PCL บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
CPN CENTRAL PATTANA PCL บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) Property & Construction
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Technology
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Property & Construction
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) Technology
EA ENERGY ABSOLUTE PCL บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) Resources
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PCL บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) Resources
EGCO ELECTRICITY GENERATING PCL บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) Resources
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PCL บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) Industrials
GFPT GFPT PCL บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PCL บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) Industrials
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PCL บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) Resources
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) Resources
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PCL บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Services
HTC HAAD THIP PCL บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
ICHI ICHITAN GROUP PCL บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PCL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) Technology
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PCL บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) Technology
IRC INOUE RUBBER (THAILAND) PCL บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Industrials
IRPC IRPC PCL บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) Resources
IVL INDORAMA VENTURES PCL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) Industrials
JWD JWD INFOLOGISTICS PCL บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) Services
KBANK KASIKORNBANK PCL ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Financials
KKP KIATNAKIN BANK PCL ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) Financials
KTB KRUNG THAI BANK PCL ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Financials
KTC KRUNGTHAI CARD PCL บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Financials
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PCL บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) Property & Construction
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PCL บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) Services
MINT MINOR INTERNATIONAL PCL บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
MTC MUANGTHAI CAPITAL PCL บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) Financials
NSI NAM SENG INSURANCE PCL บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) Financials
NYT NAMYONG TERMINAL PCL บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) Services
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING PCL บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Industrials
PHOL PHOL DHANYA PCL บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) Services
PM PREMIER MARKETING PCL บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
PPP PREMIER PRODUCTS PCL บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) Property & Construction
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PCL บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Property & Construction
PSH PRUKSA HOLDING PCL บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Property & Construction
PT PREMIER TECHNOLOGY PCL บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Technology
PTG PTG ENERGY PCL บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) Resources
PTT PTT PCL บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Resources
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) Resources
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PCL บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) Industrials
RATCH RATCH GROUP PCL บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Resources
S SINGHA ESTATE PCL บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) Property & Construction
S & J S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PCL บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) Consumer Products
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Industrials
SC SC ASSET CORPORATION PCL บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Property & Construction
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Financials
SCC THE SIAM CEMENT PCL บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) Property & Construction
SCCC SIAM CITY CEMENT PCL บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) Property & Construction
SCG SAHACOGEN (CHONBURI) PCL บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) Resources
SFP SIAM FOOD PRODUCTS PCL บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
SNC SNC FORMER PCL บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) Industrials
SPALI SUPALAI PCL บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) Property & Construction
SPI SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Services
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PCL บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) Industrials
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PCL บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) Property & Construction
TASCO TIPCO ASPHALT PCL บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) Property & Construction
TBSP TBSP PCL บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) Services
TFG THAIFOODS GROUP PCL บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PCL บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
THCOM THAICOM PCL บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) Technology
THIP THANTAWAN INDUSTRY PCL บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) Industrials
TISCO TISCO FINANCIAL GROUP บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Financials
TMB TMB BANK PCL ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) Financials
TOP THAI OIL PCL บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) Resources
TSC THAI STEEL CABLE PCL บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) Industrials
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PCL บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Industrials
TTCL TTCL PCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) Property & Construction
TTW TTW PCL บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) Resources
TU THAI UNION GROUP PCL บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
TVO THAI VEGETABLE OIL PCL บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
TWPC THAI WAH PCL บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) Agro & Food Industry
UAC UAC GLOBAL PCL บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) Industrials
TRUE TRUE CORPORATION PCL บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Technology

คำค้น