BBLAM ออกกองทุนตราสารหนี้ตปท. ชูผลตอบแทน 1.4%

BBLAM ออกกองทุนตราสารหนี้ตปท. “ธนสารพลัส 30/19” ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.4% เสนอขาย 16-21 ต.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 30/19 (BP 30/19) ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท  อายุประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ระดับ Investment grade ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 16-21 ต.ค.62

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ