TVO รับใบประกาศรับรอง CAC

TVO รับใบประกาศรับรอง CAC

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดย บวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงพลังความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายในงานสัมมนาประจำปี Thailand’s 10th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจาก TVO มีการประกาศคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว ยังมีแนวปฏิบัติเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และนักลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ

คำค้น