RBF จัดงาน 1st Trading day

RBF จัดงาน 1st Trading day ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF พร้อมด้วย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ

พร้อมทั้ง นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ของ RBF โดยมีราคาเปิดที่ 4.08 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.63 % จากราคา IPO ที่ 3.30 บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำค้น