TTCL ขาย“สยาม โซล่า เพาเวอร์”รับเงินเข้ากระเป๋า 218 ลบ. ส่งไม้ต่อ TSE ลุยโรงไฟฟ้า 8 เมกฯ

TTCL ขาย "สยาม โซล่า เพาเวอร์" รับเงินเข้ากระเป๋า 218 ลบ. ส่งไม้ต่อ TSE ลุยรฟฟ.โซลาร์ 8MW

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE แจ้งว่าบริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด (SV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเข้าลงทุนทั้ง 100% ในบมจ.สยาม โซล่า เพาเวอร์ (SSPC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ (MW) ในจ.อ่างทอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นเวลา 10 ปี อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Adder 8 บาท/หน่วย โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 545 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/62

โดยเป็นการซื้อหุ้น SSPC จากบริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด ในสัดส่วน 55% ส่วนอีก 40% ซื้อจาก TTCL Solar Power Pte. Ltd. ในกลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL ขณะที่อีก 5% ซื้อจากนายสมศักดิ์ กิติพราภรณ์

สำหรับ SSPC เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.56 ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นอย่างเต็มที่ โดยบริษัทจะใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัท และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเข้าลงทุนในครั้งนี้

ด้าน TTCL แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้จำหน่ายหุ้น SSPC ที่ถืออยู่ 40% ให้กับ SV ในราคา 218 ล้านบาท พร้อมกับ 40% ของ Debt Free- Cash Free ณ วันปิดรายการ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยจะถูกปรับเป็นราคาซื้อขายสุดท้าย และ SSPC จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท โดยคาดว่าการจำหน่ายหุ้น SSPC จะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.62 ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือการลงทุนโครงการใหม่

 

 

คำค้น