บอร์ด FPI ไฟเขียวรวบหุ้นบ.ร่วมทุนอินเดีย “ALP FPI” อีก 55% ดันสัดส่วนครบ 100%

บอร์ด FPI ไฟเขียวรวบหุ้นบ.ร่วมทุนอินเดีย “ALP FPI” อีก 55% ดันสัดส่วนครบ 100%

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ FPI แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มใน ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED () ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในประเทศอินเดีย โดยอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ ALP FPI ในสัดส่วน 55% หรือคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 95 ล้านอินเดียรูปี รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 245 ล้านอินเดียรูปี จากปัจจุบันที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 45%

โดยภายหลังจากการลงทุนเพิ่มดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯถือหุ้นใน ALP FPI เพิ่มขึ้นเป็น 100% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากจะเป็นโอกาสสำคัญทำให้สามารถขยายฐานธุรกิจการผลิตและการกระจายสินค้าไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

รวมทั้งภูมิภาคทั่วโลก เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ประเทศอินเดียอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทในการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลัก และการลงทุนดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไรและกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

คำค้น