“ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี "ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม" รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน ร่วมด้วย ผู้ชายศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์ พร้อมทั้ง ผู้ชายศาสตราจารย์ดอกเตอร์โรจนา ธรรมจินดา และ อาจารย์ชานนท์ ชิชยานุรักษ์ พร้อมอาจารย์และบุคลากร ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ด็อกเตอร์สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญา บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่