CK ควัก 3 พันล้าน ลุยซื้อหุ้นคืน 169.39 ล้านหุ้น เริ่ม 2 มี.ค.-1 ก.ย.63

CK ควัก 3 พันล้าน ลุยซื้อหุ้นคืน 169.39 ล้านหุ้น เริ่ม 2 มี.ค.-1 ก.ย.63

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 169,389,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาซื้อหุ้นคืน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

คำค้น