SISB แจ้งปิดโรงเรียน 5 แห่งชั่วคราว รับลูกนโยบาย “ศธ.” สกัดโควิด-19

SISB แจ้งปิดโรงเรียน 5 แห่งชั่วคราว พร้อมจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning รับลูกนโยบาย "ศธ." สกัดโควิด-19 ยืนยีนไม่มีไม่มีบุคลากร-นักเรียนติดเชื้อไวรัส

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า บริษัทจะปิดทำการชั่วคราวของโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาขาประชาอุทิศ สาขาเอกมัย สาขาสุวรรณภูมิ สาขาธนบุรี และสาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวดังกล่าว แต่หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยหากไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์

นอกจากนี้ SISB ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ติดเชื้อโควิด-19 และระหว่างการปิดทำการ โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในระบบ e-learning ต่อไป โดยบริษัทยังรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมตามปกติ

คำค้น