“สถานทูตฯ” งดออกหนังสือรับรองคนไทยในญี่ปุ่นกลับปท. ถึง 15 เม.ย. สกัด “โควิด-19”!

"สถานทูตฯ" ประกาศงดออกหนังสือรับรอง ชะลอคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศ ถึง 15 เม.ย. สกัด "โควิด-19"!

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ออกประกาศผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก แจ้งขอความร่วมมือคนไทยในญี่ปุ่นให้ชะลอหรือระงับการเดินทางกลับประเทศไทย จนถึงวันที่ 15 เม.ย.63

โดยเนื้อความในประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง มาตรการการบริหารจัดการการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศ ระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้มาถึงจุดสำคัญและรัฐบาลกำลังใช้ความพยายามอย่างสูงในการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ภายในประเทศไทย และควบคุมการติดเชื้อไวรัสฯ ที่นำเข้ามาจากภายนอกประเทศ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงได้มีมติให้ขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศ ในการพิจารณาชะลอ/ระงับแผนการเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เม.ย.63

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศแจ้งเกี่ยวกับมาตรการการบริหารจัดการการเดินทางกลับของพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศ ดังนี้

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการลงทะเบียนและการออกหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างวันที่ 3 -15 เมษายน 2563 และมีกำหนดเปิดให้บริการหนังสือรับรองอีกครั้งสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยขอให้ติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

2. สำหรับพี่น้องชาวไทยที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว สามารถเดินทางได้ตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ขอได้โปรดเตรียมใบรับรองแพทย์ (Ft to Fly) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินประกอบการ check-in ในการเดินทางกลับประเทศไทย

โดยสถานเอกอัคราชทูตฯ ขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้ชาวไทยตระหนักถึงความร้ายแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน รวมถึงความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปรกติสุขโดยเร็วที่สุด ด้วยความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยทุกคน

ทั้งนี้ ในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นขอให้ติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นโดยเคร่งครัด