“ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย” ซื้อหุ้น CHOW เพิ่ม รวมถือกว่า 5%

"ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย" ซื้อหุ้น CHOW เข้าพอร์ตเพิ่ม รวมถือกว่า 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย  ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW จำนวน 0.1146% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0818% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CHOW

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ 408,000,000 51.00
2. MISS MAN WAI KOO 40,500,000 5.06
3. น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ 40,500,000 5.06
4. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 36,705,100 4.59
5. น.ส. กันยากร พงษ์พานิช 29,831,200 3.73
6. นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40
7. นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 26,311,300 3.29
8. น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์ 19,200,000 2.40
9. น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย 13,463,900 1.68
10. น.ส. วราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10,600,000 1.33
11. นาง เบญจมาศ จิรธรรมศิริ 10,000,000 1.25
12. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 9,546,500 1.19
13. นาย วสันต์ ฟองสมุทรรัตน์ 8,256,300 1.03
14. นาย ธนัท บูรพาธนะ 4,195,000 0.52

ที่มา : ตลท (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2563)

คำค้น