TEAMG เผยเดือนเม.ย.-มิ.ย. คว้า 7 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 155 ลบ.

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG แจ้งการลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน โดยบริษัท ผู้ว่าจ้าง: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัท และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)ผู้ว่าจ้าง: การประปาส่วนภูมิภาค
  1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยบริษัท ผู้ว่าจ้าง: การประปาส่วนภูมิภาค
  1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานโยธา โ รงไฟฟ้า CCCP 6 โ รง โดยบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

ผู้ว่าจ้าง: TPSC (THAILAND) CO., LTD.

  1. สัญญาจ้างที่ปรึกษางานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี) โดยบริษัทผู้ว่าจ้าง: กรมทางหลวง
  1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักสำารวจและออกแบบ (Inhouse) เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม โดยบริษัทผู้ว่าจ้าง: กรมทางหลวง
  1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย จ.เลย โดยบริษัทผู้ว่าจ้าง: กรมทางหลวง

โดยมูลค่างานข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินประมาณ 151 ล้านบาท ทั้งนี้ การได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

คำค้น