GUNKUL มอบถุงยังชีพ 1,100 ชุด แก่ชุมชน

GUNKUL มอบถุงยังชีพ 1,100 ชุด แก่ชุมชน

กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL มอบถุงยังชีพ “กันกุล” ปันนำใจให้ชุมชน จำนวน 1,100 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบบริษัทฯ ได้แก่ ชุมชนนครไชยศรี ชุมชนวัดสวัสดิ์ฯ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมจิตต์ ชุมชนต้นโพธิ์ และชุมชนวัดน้อยนพคุณ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เร็วๆ นี้

คำค้น