SCB ผนึก DEPA-AIT สร้างหลักสูตร Digital Learning

SCB ผนึก DEPA-AIT สร้างหลักสูตร Digital Learning ณ SCB Academy เมื่อเร็วๆ นี้

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ร่วมด้วย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ ดร.นาวีด อันวาร์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดทำหลักสูตรดิจิทัล “Data Analytics for Upskilling” เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) รับมือโลกยุค New Normal ณ SCB Academy เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น