PTTEP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

PTTEP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ และ นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจปี 2562 รวมถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท

อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้ PTTEP มีมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง มีการจัดงานตามแนวทางการจัดการประชุมสีเขียว โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย การประชุมจัดขึ้น ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

คำค้น