“กองทุนบัวหลวง” เฉือนขานหุ้น TU ออก 0.0712% เหลือถือไม่ถึง 5%

"กองทุนบัวหลวง" เฉือนขานหุ้น TU ออก 0.0712% เหลือถือไม่ถึง 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU จำนวน 0.0712% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9357% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ