TIW รับโอนกรรมสิทธิ์ “โซลาร์ฟาร์ม” จาก “ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี” ควักจ่ายงวดแรก 170 ลบ.

TIW รับโอนกรรมสิทธิ์ “โซลาร์ฟาร์ม” จาก “ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี” ควักจ่ายงวดแรก 170 ลบ.

นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIW เปิดเผยว่า บริษัท เดอะโซล่าร์อาเขต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญารับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี จำกัด ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และตกลงทำรายการซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงชำระราคาซื้อขาย งวดที่ 1 จำนวน 170 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี จำกัด ภายในเดือน ก.ค.63

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ให้กับ บมจ. ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง (TCB) ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3 ก.ค.63 ตามมติคณะกรรมการบริษัทที่ให้ขายสินทรัพย์บริษัทให้ TCB และให้บริษัท ทีไอดับบลิวอินดัสตรี่ (TIWI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์จาก TCB

พร้อมกับการดำเนินการสำหรับที่ดิน น.ส.3 เนื้อที่ประมาณ 70 ตารางวา ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการประกาศตามระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบของสำนักงานที่ดิน โดยคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3 และจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที่ซื้อขาย ซึ่งรวมถึงที่ดิน น.ส.3 ดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.63

คำค้น