บอร์ด UBIS ตั้ง “พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย” นั่ง MD มีผล 8 ก.ค.63

บอร์ด UBIS ตั้ง "พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย" นั่ง MD มีผล 8 ก.ค.63

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ UBIS แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทนนายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

คำค้น