“ทวีฉัตร จุฬางกูร” ตัดขายหุ้น AS เหลือถือ 3%

"ทวีฉัตร จุฬางกูร" ตัดขายหุ้น AS เหลือถือ 3%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AS โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.9518% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.0884% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.9518% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.0884% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-5 ของ AS มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร 189,197,907 46.16
2. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ 41,397,656 10.10
3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 39,999,200 9.76
4. MR. TAN TGOW LIM 30,423,300 7.42
5. นาย เลิศชาย กันภัย 10,777,800 2.63

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2563)

 

 

 

 

คำค้น