EFORL เปิดแผนปลดเครื่องหมาย C เล็งเพิ่มทุนเพิ่มส่วนผถห.-เน้นธุรกิจเครื่องมือแพทย์

EFORL เปิดแผนปลดเครื่องหมาย C เล็งเพิ่มทุนเพิ่มส่วนผถห.-เน้นธุรกิจเครื่องมือแพทย์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL แจ้งแนวการแก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เหตุเพราะบริษัทมีฐานะทางการเงินแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้

1) การเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น และเพื่อลดสัดส่วน D/E Ratio ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในบริษัท

2) ทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยมุ่งเน้นในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ พัฒนาทีมขายให้มีประสิทธิภาพในการขายเพิ่มขึ้น มุ่งขยายตลาดในฐานลูกค้าเดิมและฐานลูกค้าใหม่ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้ Medical Software (EMR for CIS, LIS, POC) ,Anesthesia Record System (ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก) ,Tele-medicine, ECG Viewer System (ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูล, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

อีกทั้ง Clean Room, OR, Ceiling Pendant, ระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิคส์ สำหรับวิสัญญี (Anesthesia Electronics Data Recording) และระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิคส์ สำหรับงานผู้ป่วยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data Recording) บริษัทได้รับสิทธิบัตรแล้ว จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ,การขายเครื่องช่วยหายใจรุ่นใหม่ ๆ บริการสำหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วย COVID 19 และการขายเครื่องมือแพทย์โรคไต

ทั้งนี้ EFORL ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายกระจายสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์โรคไต ทั้งเครื่องไตเทียมชนิดฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy หรือ CRRT), เครื่องไตเทียมแบบปกติ (Hemodialysis Machine) และชุดไตเทียม (Dialyser)

คำค้น