7UP ทุ่ม 550 ลบ.ซื้อหุ้น GS จาก BKD เพิ่ม 40% หนุนถือแตะ 81%

7UP ทุ่ม 550 ลบ.ซื้อหุ้น GS จาก BKD เพิ่ม 40% หนุนถือแตะ 81%

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 ก.ย. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งกำหนดในวันที่ 27 ต.ค.63 พิจารณาอนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 550 ล้านบาท ในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) ผู้ผลิตน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นการซื้อหุ้น 40% จากบมจ.บางกอก เดค-คอน (BKD) ซึ่งคาดว่าการชำระเงินจะแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.64  ภายหลังการลงทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทถือหุ้นใน GS เพิ่มเป็น 81% จากเดิม 41%

สำหรับ GS มีธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา ทั้งการบริหารจัดการน้ำดิบ พัฒนาระบบผลิต และจ่ายน้ำประปาแบบครบวงจร ผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม โดยพื้นที่ดำเนินการโครงการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มเติม โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 มูลค่ารวม 650 ล้านบาท  เนื่องจากจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีจำนวนไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2.57 พันล้านบาท จากเดิม 2.14 พันล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 850 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

คำค้น